Công báo Số 24 Năm 2021

 Năm 2021  Số 24 Ngày 15 tháng 9 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 23-08-2021Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 11-08-2021Quyết định số 2038/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Đoan Hùng7
 19-08-2021Quyết định số 2096/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản, lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 23
 23-08-2021Quyết định số 2114/QĐ-UBND V/v Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 28
 30-08-2021Quyết định số 2174/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2022 30
 31-08-2021Quyết định số 2178/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 2021 45
 13-09-2021Quyết định số 2293/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (lần 2) 48
 13-09-2021Quyết định số 2299/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 53
 14-09-2021Quyết định số 2302/QĐ-UBND V/v phê duyệt và công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ55
 15-09-2021Quyết định số 2311/QĐ-UBND Ban hành quy chế huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 107
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365