Công báo Số 14 Năm 2021

 Năm 2021  Số 14 Ngày 4 tháng 5 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 29-04-2021Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 19-04-2021Quyết định số 907/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (lần 1)8
 23-04-2021Quyết định số 941/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ 14
 26-04-2021Quyết định số 951/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ53
 26-04-2021Quyết định số 952/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ 55
 26-04-2021Chỉ thị số 06/CT-UBND Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 63
 29-04-2021Quyết định số 992/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Vân Phú, thành phố Việt Trì 67
 29-04-2021Quyết định số 993/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 202070
 29-04-2021Quyết định số 999/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021, định hướng đến năm 2030 (đợt 02 năm 2021)76
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365