Công báo Số 21 Năm 2021

 Năm 2021  Số 21 Ngày 2 tháng 8 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-07-2021Quyết định số 1867/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ 2
 27-07-2021Quyết định số 1892/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường9
 28-07-2021Quyết định số 1909/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ 13
 28-07-2021Chỉ thị số 10/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật, chim hoang dã17
 29-07-2021Quyết định số 1923/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ 20
 30-07-2021Quyết định số 1930/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 46
 30-07-2021Quyết định số 1931/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (lần 3)57
 01-08-2021Quyết định số 1939/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ 62
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365