Công báo Số 26 Năm 2021

 Năm 2021  Số 26 Ngày 20 tháng 10 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 02-10-2021Quyết định số 2603/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và Thanh niên xung phong giai đoạn 1978-1982 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ2
 02-10-2021Quyết định số 2465/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (lần 2) 4
 03-10-2021Quyết định số 2609/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 14
 04-10-2021Quyết định số 4706/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (lần 2) 24
 05-10-2021Quyết định số 2495/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 3) 35
 06-10-2021Quyết định số 2500/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (lần 2) 49
 07-10-2021Quyết định số 2659/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ 57
 08-10-2021Quyết định số 2515/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường64
 09-10-2021Quyết định số 2537/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được nâng cấp, điều chỉnh mức độ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ 66
 13-10-2021Quyết định số 2608/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 76
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365