Công báo Số 17 Năm 2016

 Năm 2016  Số 17 Ngày 26 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 19-07-2016Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 20206
 19-07-2016Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-202111
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 19-07-2016Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND v/v duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Đoan Hùng15
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 19-07-2016Nghị quyết số 11/NQ-HDND về nội dung kỳ họp thứ Ba của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201617
 19-07-2016Nghị quyết số 12/NQ-HĐND bổ sung chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 201621
 19-07-2016Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định mức thu phí và tỷ lệ (%) phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô được để lại cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ23
 19-07-2016Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ25
 19-07-2016Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/1998/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 1998 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, khóa XIV, kỳ họp thứ 5 về một số quy định chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình27
 19-07-2016Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ29
 19-07-2016Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc thực hiện 4 khâu đột phá về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch và cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-202030
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 13-07-2016Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII40
 30-06-2016Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202144
 30-06-2016Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202145
 04-07-2016Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 202147
 04-07-2016Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 202148
 04-07-2016Quyết định số 1613/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202150
 04-07-2016Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202151
 04-07-2016Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202153
 04-07-2016Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202154
 04-07-2016Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202155
 04-07-2016Quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202156
 04-07-2016Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202157
 04-07-2016Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tam Nông khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202158
 04-07-2016Quyết định số 1625/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202159
 04-07-2016Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 - 202160
 04-07-2016Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 - 202161
 04-07-2016Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202162
 04-07-2016Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 202164
 05-07-2016Quyết định số 1633/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 202165
 05-07-2016Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202166
 05-07-2016Quyết định số 1636/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202167
 08-07-2016Quyết định số 1668/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202168
 08-07-2016Quyết định số 1669/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202169
 11-07-2016Quyết định số 1689/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Yên Lập khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202170
 11-07-2016Quyết định số 1690/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lập khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202171
 12-07-2016Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND Thị xã Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202172
 12-07-2016Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thị xã Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202173
 19-07-2016Quyết định số 1747/QĐ-UBND v/v thay đổi Trưởng ban Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Phú Thọ74
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365