Công báo Số 09 Năm 2016

 Năm 2016  Số 09 Ngày 3 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 15-01-2016Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND v/v bổ sung quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý tại Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ3
 18-01-2016Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ26
 18-01-2016Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định một số nội dung quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ34
 19-01-2016Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND v/v quy định đơn giá cho thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Khu công nghiệp Trung Hà và Cụm công nghiệp Bạch Hạc45
 02-02-2016Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND v/v ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; Danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ47
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 18-01-2016Quyết định số 143/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Phú Thọ55
 28-01-2016Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016-202157
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 18-01-2016Quyết định số 152/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Phú Thọ60
 19-01-2016Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ62
 19-01-2016Quyết định số 178/QĐ-UBND thành lập Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới tỉnh Phú Thọ64
 28-01-2016Quyết định số 226/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 tỉnh Phú Thọ66
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365