Công báo Số 06 Năm 2016

 Năm 2016  Số 06 Ngày 10 tháng 1 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 23-12-2015Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở4
 23-12-2015Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND v/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ12
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 29-12-2015Kế hoạch số 5427/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nư¬ớc tỉnh Phú Thọ năm 201617
 31-12-2015Kế hoạch số 5491/KH-UBND cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 202025
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 25-12-2015Quyết định số 3278/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Phù Ninh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Ninh36
 25-12-2015Quyết định số 3279/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Việt Trì thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Việt Trì40
 25-12-2015Quyết định số 3280/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Ba thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Ba44
 25-12-2015Quyết định số 3281/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Sơn48
 25-12-2015Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện Lâm Thao thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Thao52
 25-12-2015Quyết định số 3283/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Khê thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Khê56
 25-12-2015Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện Tân Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Sơn.60
 25-12-2015Quyết định số 3285/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề huyện Đoan Hùng thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đoan Hùng64
 25-12-2015Quyết định số 3286/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề Sông Đà - Thanh Thủy thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Thủy68
 25-12-2015Quyết định số 3289/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề huyện Yên Lập thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lập72
 25-12-2015Quyết định số 3292/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dạy nghề huyện Hạ Hòa thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hạ Hòa76
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365