Công báo Số 24 Năm 2016

 Năm 2016  Số 24 Ngày 22 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 08-12-2016Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án không khả thi cần đưa ra khỏi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ3
 08-12-2016Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ81
 08-12-2016Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Phú Thọ88
 08-12-2016Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 202090
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 08-12-2016Nghị quyết số 19/NQ-HĐND miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hồng Thái106
 08-12-2016Nghị quyết số 20/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021107
 08-12-2016Nghị quyết số 21/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2017108
 08-12-2016Nghị quyết số 22/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017110
 08-12-2016Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017112
 08-12-2016Nghị quyết số 24/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2017116
 08-12-2016Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015119
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365