Công báo Số 07 Năm 2016

 Năm 2016  Số 07 Ngày 10 tháng 1 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 28-12-2015Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ4
HĐND huyện Cẩm Khê
 24-12-2015Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 201657
 24-12-2015Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách năm 201661
 24-12-2015Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-202074
 24-12-2015Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-202080
Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 28-12-2015Quyết định số 3328/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Phú Thọ14
 28-12-2015Quyết định số 3333/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ16
 28-12-2015Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng19
 28-12-2015Quyết định số 3361/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Phú Thọ20
 28-12-2015Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ22
 28-12-2015Quyết định số 3367/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng Khu vực I năm 201623
 28-12-2015Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ25
 28-12-2015Quyết định số 3369/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII năm 201626
 29-12-2015Quyết định số 3373/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng Khu vực I năm 201628
 29-12-2015Quyết định số 3374/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII năm 201640
 29-12-2015Quyết định số 3376/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ53
 29-12-2015Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ55
 29-12-2015Quyết định số 3389/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ56
HĐND huyện Cẩm Khê
 24-12-2015Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 201683
 24-12-2015Nghị quyết số 08/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 201687
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365