Công báo Số 16 Năm 2016

 Năm 2016  Số 16 Ngày 18 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thành phố Việt Trì
 27-06-2016Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 202120
 27-06-2016Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 202121
 27-06-2016Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về số lượng thành viên từng Ban của HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.22
 27-06-2016Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 202124
 27-06-2016Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202126
 27-06-2016Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202127
 27-06-2016Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND Thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016-202129
 27-06-2016Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202131
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 29-06-2016Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ6
 01-07-2016Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ18
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 23-06-2016Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202133
 23-06-2016Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202134
 23-06-2016Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202135
 23-06-2016Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về số lượng thành viên từng ban của HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202136
 23-06-2016Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202138
 23-06-2016Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202140
 23-06-2016Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202141
 23-06-2016Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202142
 23-06-2016Nghị quyết số 09/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202143
 23-06-2016Nghị quyết số 10/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 202145
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 13-07-2016Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh47
 30-06-2016Quyết định số 1562/QĐ-UBND v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 202151
HĐND huyện Cẩm Khê
 24-06-2016Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202158
 24-06-2016Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202159
 24-06-2016Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu các chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND huyện Cẩm Khê khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202160
 24-06-2016Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về số lượng thành viên từng ban của HĐND huyện Cẩm Khê khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202162
 24-06-2016Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016-202163
 24-06-2016Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 202164
 24-06-2016Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên UBND huyện Cẩm Khê Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 -202166
 24-06-2016Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Cẩm Khê khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016 - 202168
HĐND huyện Thanh Ba
 24-06-2016Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202170
 24-06-2016Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202171
 24-06-2016Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về số lượng thành viên từng ban của HĐND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202172
 24-06-2016Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202173
 24-06-2016Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202174
HĐND huyện Thanh Thủy
 24-06-2016Nghị quyết số 01/NQ – HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202175
 24-06-2016Nghị quyết số 02/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202177
 24-06-2016Nghị quyết số 03/NQ - HĐND về việc quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202179
 24-06-2016Nghị quyết số 04/NQ – HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202181
 24-06-2016Nghị quyết số 05/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Thanh Thủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 202183
 24-06-2016Nghị quyết số 06/NQ – HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 202185
 24-06-2016Nghị quyết số 07/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 202186
 24-06-2016Nghị quyết số 08/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 202188
 24-06-2016Nghị quyết số 09/NQ - HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy nhiệm kỳ 2016 - 202190
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365