Công báo Số 03 Năm 2016

 Năm 2016  Số 03 Ngày 10 tháng 1 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 14-12-2015Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 20203
 14-12-2015Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 20169
 14-12-2015Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 201418
 14-12-2015Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 202520
 14-12-2015Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 203028
 14-12-2015Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 201638
HĐND huyện Đoan Hùng
 23-12-2015Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 201668
 23-12-2015Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 201675
 23-12-2015Nghị quyết số 75/2015/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 201680
 23-12-2015Nghị quyết số 76/2015/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 201684
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365