Công báo Số 01 Năm 2016

 Năm 2016  Số 01 Ngày 10 tháng 1 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 14-12-2015Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV).4
HĐND huyện Lâm Thao
 18-12-2015Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 201630
 18-12-2015Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 201637
 18-12-2015Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 201641
 18-12-2015Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 202043
 18-12-2015Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2015-202050
 18-12-2015Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-202055
HĐND huyện Thanh Thủy
 25-12-2015Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 201666
 25-12-2015Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016.73
 25-12-2015Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 202078
 25-12-2015Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 201684
 25-12-2015Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 201685
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 14-12-2015Nghị quyết số 08/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 201611
 14-12-2015Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 201613
 14-12-2015Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201615
 14-12-2015Nghị quyết số 11/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 201621
 14-12-2015Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở23
 14-12-2015Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 229/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 202025
 14-12-2015Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 202127
HĐND huyện Lâm Thao
 18-12-2015Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 202060
 18-12-2015Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 201664
HĐND huyện Thanh Thủy
 25-12-2015Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 201686
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365