Công báo Số 28 Năm 2023

 Năm 2023  Số 28 Ngày 18 tháng 12 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 04-12-2023Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 2
 18-12-2023Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính Thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 20244
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 07-09-2023Quyết định số 1870/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 4) 16
 01-12-2023Quyết định số 2582/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Việc làm; An toàn - Vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. 21
 08-12-2023Quyết định số 2634/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 36
 11-12-2023Quyết định số 2643/QĐ-UBND V/v duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (lần 3) 40
 12-12-2023Quyết định số 2662/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ45
 20-12-2023Quyết định số 2727/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ 48
 20-12-2023Quyết định số 2729/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 50
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365