Công báo Số 05 Năm 2023

 Năm 2023  Số 05 Ngày 20 tháng 2 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 03-02-2023Quyết định số 275/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016, Học kỳ II năm học 2022 - 2023 2
 07-02-2023Quyết định số 254/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 5
 07-02-2023Quyết định số 255/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện10
 07-02-2023Quyết định số 256/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 15
 01-02-2023Quyết định số 206/QĐ-UBND Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của tỉnh Phú Thọ. 20
 15-02-2023Quyết định số 302/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ 32
 15-02-2023Quyết định số 305/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ 35
 15-02-2023Quyết định số 307/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ 46
 16-02-2023Quyết định số 332/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2023 50
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365