Công báo Số 01 Năm 2023

 Năm 2023  Số 01 Ngày 5 tháng 1 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 09-12-2022Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20232
 09-12-2022Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 10
 09-12-2022Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 12
 09-12-2022Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 317C đoạn từ km0+00 - km6+600 15
 09-12-2022Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái 17
 09-12-2022Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng các cơ sở y tế tuyến huyện thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ19
 09-12-2022Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan Khu Di tích lịch sử Đền Hùng 22
 09-12-2022Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 24
 09-12-2022Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 26
 09-12-2022Nghị quyết số 21/NQ-HĐND Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022 31
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365