Công báo Số 25 Năm 2023

 Năm 2023  Số 25 Ngày 10 tháng 11 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 19-10-2023Quyết định số 2232/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ2
 20-10-2023Quyết định số 2247/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 6
 23-10-2023Quyết định số 2255/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Xuất bản - In và Phát hành; Báo chí; Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ 20
 06-11-2023Quyết định số 2361/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thuỷ lợi, Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 35
 06-11-2023Quyết định số 2362/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 62
 06-11-2023Quyết định số 2363/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ và Đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 91
 06-11-2023Quyết định số 2368/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm và lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 150
 08-11-2023Chỉ thị số 4/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý giống cây ăn quả trên địa bàn tỉnh159
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365