Công báo Số 18 Năm 2023

 Năm 2023  Số 18 Ngày 9 tháng 8 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 14-07-2023Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
 14-07-2023Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND Quy định một số mức chi liên quan công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ4
 14-07-2023Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 7
 14-07-2023Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND Thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 10
 14-07-2023Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023 - 2025 67
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 14-07-2023Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬ 71
 14-07-2023Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬ 72
 14-07-2023Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬ 74
 14-07-2023Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 320C (đường đi xã Đông Thành, huyện Thanh Ba)76
 14-07-2023Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Trường Chinh (đoạn từ Ủy ban nhân dân xã Phượng Lâu đến đê hữu sông Lô), thành phố Việt Trì 78
 14-07-2023Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Phú Thọ 80
 14-07-2023Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nối từ QL.32 đi ĐT.316 kết nối khu công nghiệp Tam Nông với khu công nghiệp Trung Hà 82
 14-07-2023Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Nhà Vác, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao 84
 14-07-2023Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 86
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365