Công báo Số 11 Năm 2023

 Năm 2023  Số 11 Ngày 18 tháng 5 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 25-04-2023Quyết định số 840/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp 2
 08-05-2023Quyết định số 923/QĐ-UBND V/v duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Lần 1)8
 15-05-2023Quyết định số 958/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 15
 15-05-2023Quyết định số 959/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 18
 15-05-2023Quyết định số 960/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 22
 15-05-2023Quyết định số 962/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: thành lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 25
 15-05-2023Quyết định số 963/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 39
 18-05-2023Quyết định số 1020/QĐ-UBND V/v duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (lần 2) 127
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365