Công báo Số 26 Năm 2023

 Năm 2023  Số 26 Ngày 24 tháng 11 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 16-11-2023Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-11-2023Quyết định số 2378/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 18
 08-11-2023Quyết định số 2383/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ37
 09-11-2023Quyết định số 2388/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 2023 43
 16-11-2023Quyết định số 2439/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp 47
 16-11-2023Quyết định số 2438/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện 55
 16-11-2023Quyết định số 2440/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc bản đồ, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 94
 17-11-2023Quyết định số 2459/QĐ-UBND V/v duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (lần 2) 101
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365