Công báo Số 24 Năm 2023

 Năm 2023  Số 24 Ngày 20 tháng 10 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 16-10-2023Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND Ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ 2
 20-10-2023Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 7
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 10-10-2023Quyết định số 2137/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 10
 12-10-2023Quyết định số 2168/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ 25
 12-10-2023Quyết định số 2172/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 39
 18-10-2023Quyết định số 2212/QĐ-UBND Về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (lần 4) 43
 18-10-2023Quyết định số 2217/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 49
 19-10-2023Quyết định số 2229/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ51
 19-10-2023Quyết định số 2230/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ 92
 19-10-2023Quyết định số 2231/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 108
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365