Công báo Số 16 Năm 2023

 Năm 2023  Số 16 Ngày 19 tháng 7 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-06-2023Quyết định số 1325/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ2
 27-06-2023Quyết định số 1327/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 7
 29-06-2023Quyết định số 1331/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện18
 30-06-2023Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2024-202621
 04-07-2023Quyết định số 1371/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 30
 06-07-2023Quyết định số 1367/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 33
 10-07-2023Quyết định số 1416/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 45
 17-07-2023Quyết định số 1466/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và bị hủy bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 47
 17-07-2023Quyết định số 1467/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 51
 17-07-2023Quyết định số 1470/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (lần 2) 57
 18-07-2023Quyết định số 1484/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ 64
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365