Công báo Số 10 Năm 2023

 Năm 2023  Số 10 Ngày 21 tháng 4 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 14-04-2023Quyết định số 774/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
 18-04-2023Quyết định số 785/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 19
 19-04-2023Quyết định số 803/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 24
 19-04-2023Quyết định số 804/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 27
 19-04-2023Quyết định số 806/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 30
 20-04-2023Quyết định số 818/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ 33
 19-04-2023Quyết định số 805/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 47
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365