Công báo Số 02 Năm 2023

 Năm 2023  Số 02 Ngày 6 tháng 1 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 09-12-2023Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND Thông qua giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2
 09-12-2022Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 20307
 09-12-2022Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND Thông qua Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại các Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 26/8/2019, Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 14/11/2019, Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 10
 09-12-2022Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND Quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý 81
 09-12-2022Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 86
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 09-12-2022Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 202390
 09-12-2022Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX 93
 09-12-2022Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 98
 09-12-2022Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022103
 09-12-2022Nghị quyết số 27/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬ 105
 09-12-2022Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026¬¬¬¬ 107
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365