Công báo Số 38 Năm 2008

 Năm 2008  Số 38 Ngày 31 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 30-10-2008Quyết định số 4035/2008 /QĐ-UBND về việc quy định các khu vực khi xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh phải xin phép giấy phép xây dựng3
 26-12-2008Quyết định số 3989/2008 /QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ5
 26-12-2008Quyết định số 3990/2008 /QĐ-UBND ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi31
 30-12-2008Quyết định số 4036/2008 /QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ53
 31-12-2008Quyết định số 4088/2008 /QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao tỉnh Phú Thọ đến năm 202059
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-12-2008Quyết định số 3993/NQ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 202073
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 31-12-2008Quyết định số 4115/QĐ-UBND- về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục lao động xa hội tỉnh Phú Thọ85
 31-12-2008Quyết định số 4116/QĐ-UBND- về việc quy định mức đóng góp của người cai nghiện ma túy bắt buộc trong thời gian không được hưởng trợ cấp tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Phú Thọ87
 31-12-2008Quyết định số 4117/QĐ-UBND- về việc quy định trách nhiệm đóng góp của người nghiện ma túy, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng89
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365