Công báo Số 03 + 04 Năm 2008

 Năm 2008  Số 03 + 04 Ngày 10 tháng 1 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Cẩm Khê
 24-01-2008Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 20084
HĐND huyện Tân Sơn
 09-01-2008Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20087
 09-01-2008Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 200812
 09-01-2008Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Sơn giai đoạn 2007 - 201215
 09-01-2008Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất năm 2008 huyện Tân Sơn16
 09-01-2008Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND thông qua chương trình các kỳ họp năm 2008, Chương trình giám sát của HĐND của HĐND huyện năm 200825
UBND huyện Tân Sơn
 23-01-2008Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tổ chức và đón tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 \29
HĐND huyện Yên Lập
 10-01-2008Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 200832
 10-01-2008Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2008 huyện Yên Lập42
 10-01-2008Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND phê duyệt đề án phát triển kinh tế đồi rừng huyện Yên Lập giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 201545
 10-01-2008Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Yên Lập49
 10-01-2008Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 200851
 10-01-2008Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND ban hành chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 200854
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 17-01-2008Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phường Bến Gót, thành phố Việt Trì tỷ lệ 1/200056
 17-01-2008Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Ban quản lý dự án giao thông Phú Thọ xây dựng công trình: Cầu Ngọc Tháp và đoạn tuyến nối QL2 - QL32C thuộc dự án đường Hồ Chí Minh tại thị xã Phú Thọ và huyện Tam Nông64
 18-01-2008Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng công trình trường quay ngoài trời tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì66
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 18-01-2008Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường tiểu học Hy Cương, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì68
 18-01-2008Quyết định số 183/QĐ-UBND v/v duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng cầu xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, sử dụng vốn JBIC71
 18-01-2008Quyết định số 184/QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tân Phú - Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, sử dụng nguồn vốn JBIC73
 21-01-2008Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Thông tin tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính76
 24-01-2008Quyết định số 230/QĐ-UBND v/v thu hồi và bố trí vốn đầu tư của các công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 200778
HĐND huyện Yên Lập
 10-01-2008Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 200884
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365