Công báo Số 20 + 21 Năm 2008

 Năm 2008  Số 20 + 21 Ngày 1 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Đoan Hùng
 26-06-2008Quyết định số 979/2008/QĐ-UBND v/v ban hành quy định công tác quản lý và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thị trấn Đoan Hùng và vùng quy hoạch mở rộng thị trấn Đoan Hùng huyện Đoan Hùng7
HĐND huyện Thanh Ba
 15-06-2008Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Thanh Vân để thành lập xã Vân Lĩnh23
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 15-06-2008Quyết định số 1637/QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung giá đất tại địa bàn thành phố Việt Trì26
 16-06-2008Quyết định số 1657/QĐ-UBND v/v quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn27
 16-06-2008Quyết định số 1658/QĐ-UBND ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế29
 19-06-2008Quyết định số 1712/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất xây dựng công trình: Trụ sở Hạt Quản lý đê Tam Thanh và kho dự trữ vật tư phòng chống lụt bão, tại địa bàn xã Hồng Đà, huyện Tam Nông36
 19-06-2008Quyết định số 1713/QĐ-UBND v/v thu hồi đất của Trạm Cung ứng trâu bò số 6 giao cho UBND xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng quản lý38
 19-06-2008Quyết định số 1717/QĐ-UBND v/v Cho phép thành lập Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Du lịch và Dịch vụ Phú Nam40
 23-06-2008Quyết định số 1755/QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung giá đất tại địa bàn huyện Thanh Ba42
 23-06-2008Quyết định số 1759/QĐ-UBND v /v Quy định giá thóc để áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 200844
 25-06-2008Quyết định số 1793/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi và giao đất cho UBND thành phố Việt Trì lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10 - Quốc lộ 245
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 19-06-2008Chỉ thị số 11/CT-UBND v/v Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông47
 08-06-2008Quyết định số 10/QĐ-BCĐ về việc ban hành "Quy chế làm việc" của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Phú Thọ50
 15-06-2008Quyết định số 1643/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Tu bổ, hoàn chỉnh và gia cố mặt đê tả sông Thao thuộc địa bàn xã Phương Lĩnh và bổ sung xã Vũ Yển, xã Sơn Cương, xã Thanh Hà - huyện Thanh Ba59
 15-06-2008Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10 - Quốc lộ 2, thành phố Việt Trì (đợt 3)61
 16-06-2008Quyết định số 1649/QĐ-UBND v/v Duyệt kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng và đá dăm tận dụng năm 200863
 16-06-2008Quyết định số 1654/QĐ-UBND v/v Duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ tuyến đê tả, đê hữu Ngòi Me huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ65
 16-06-2008Quyết định số 1655/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Minh Hòa68
 16-06-2008Quyết định số 1656/QĐ-UBND v/v thay thế, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ69
 16-06-2008Quyết định số 1659/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ Giáo dục trẻ em mồ côi, khuyết tật huyện Thanh Ba70
 17-06-2008Quyết định số 1668/QĐ-UBND v/v Duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư cho các hộ vùng sạt lở, vùng xung yếu của rừng phòng hộ và các hộ di cư tự do tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ72
 17-06-2008Quyết định số 1669/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy, địa bàn xã Phượng Mao đợt 575
 17-06-2008Quyết định số 1671/QĐ-UBND v/v Duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đập suối Reo xã Thục Luyện, thuộc dự án tưới cây trồng cạn huyện Thanh Sơn77
 18-06-2008Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp tham gia tài trợ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII - năm 200878
 18-06-2008Quyết định số 1679/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm tỉnh Phú Thọ82
 18-06-2008Quyết định số 1681/QĐ-UBND v/v phân bổ 35.000 triệu đồng từ nguồn trả nợ vốn vay và hỗ trợ lãi suất năm 200884
 18-06-2008Quyết định số 1685/QĐ-UBND v/v Duyệt định mức hỗ trợ mô hình khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2008 - 2010 tỉnh Phú Thọ85
 18-06-2008Quyết định số 1720/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp Nhà nước năm 200895
 19-06-2008Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế hành chính Nhà nước năm 200896
 22-06-2008Quyết định số 1730/QĐ-UBND v/v thu hồi và bố trí lại kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2008 theo Quyết định 390/QĐ-TTg97
 23-06-2008Quyết định số 1745/QĐ-UBND v/v Thay đổi Phó Ban chỉ đạo 127/ĐP tỉnh Phú Thọ99
 23-06-2008Quyết định số 1766/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí bổ sung bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình: Kè Thụy Vân - Cao Xá, thuộc tiểu dự án xây dựng, tu bổ và nâng cấp cụm kè ngã ba Việt Trì100
 23-06-2008Quyết định số 1767/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí bổ sung bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường ô tô đến các xã khó khăn huyện Thanh Sơn, tuyến đường đến xã Văn Miếu (đợt 2 - đoạn qua Công ty Chè Phú Đa)102
 24-06-2008Quyết định số 1771/QĐ-UBND v/v Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất giấy văn hóa công suất 50.000 tấn/năm tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ” của Công ty cổ phần giấy Bãi Bằng104
 24-06-2008Quyết định số 1773/QĐ-UBND v/v điều chỉnh và giao dự toán chi NSNN năm 2008 cho các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp lại theo Nghị định 13 của Chính phủ106
 25-06-2008Quyết định số 1783/QĐ-UBND về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu vực trước cổng Đền - Khu di tích lịch sử Đền Hùng109
 25-06-2008Quyết định số 1784/QĐ-UBND v/v duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung Dự án 661 huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 2013113
 25-06-2008Quyết định số 1785/QĐ-UBND v/v duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung Dự án 661 huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 2013116
 25-06-2008Quyết định số 1786/QĐ-UBND v/v duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung Dự án 661 huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 2013119
 25-06-2008Quyết định số 1787/QĐ-UBND v/v duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung Dự án 661 huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 2013122
 25-06-2008Quyết định số 1788/QĐ-UBND v/v duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung Dự án 661 Vườn Quốc gia Xuân Sơn - tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 2013126
 25-06-2008Quyết định số 1789/QĐ-UBND v/v duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung Dự án 661 huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 2013129
 25-06-2008Quyết định số 1790/QĐ-UBND v/v duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung Dự án 661 huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 2013132
 26-06-2008Quyết định số 1803/QĐ-UBND v/v duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung Dự án 661 huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 2013135
 26-06-2008Quyết định số 1804/QĐ-UBND v/v duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung Dự án 661 huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 2013139
 26-06-2008Quyết định số 1805/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn142
 26-06-2008Quyết định số 1806/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ (đợt 2) nay là Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ144
 29-06-2008Quyết định số 1817/QĐ-UBND v/v Duyệt kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Khu Công nghiệp Trung Hà, giai đoạn I, đợt 3146
 29-06-2008Quyết định số 1823/QĐ-UBND v/v Duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, gia cố và nâng cấp tuyến đê hữu sông Lô (đoạn Km0 - Km9+200) huyện Đoan Hùng148
 29-06-2008Quyết định số 1824/QĐ-UBND v/v Duyệt phân bổ 20.000 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương năm 2008 (hỗ trợ giao thông miền núi) cho dự án: Cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê hữu sông Chảy, huyện Đoan Hùng153
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365