Công báo Số 31 Năm 2008

 Năm 2008  Số 31 Ngày 15 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 13-10-2008Nghị quyết số 147/2008/ NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 20095
 13-10-2008Nghị quyết số 148/2008/ NQ-HĐND miễn nhiệm thành viên Uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 20097
 13-10-2008Nghị quyết số 149/2008/ NQ-HĐND miễn nhiệm thành viên Uỷ viên UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 20098
 13-10-2008Nghị quyết số 150/2008/ NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 20099
 13-10-2008Nghị quyết số 151/2008/ NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 200910
 13-10-2008Nghị quyết số 152/2008/ NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 200911
 13-10-2008Nghị quyết số 153/2008/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 và định hướng đến năm 202012
 13-10-2008Nghị quyết số 154/2008/ NQ-HĐND về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 202020
 13-10-2008Nghị quyết số 155/2008/ NQ-HĐND quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ26
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 10-10-2008Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND về nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2008 - 200928
Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 01-10-2008Quyết định số 2801/QĐ-UBND về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi Dộc Gạo – Đồng Láng Chương và hồ chứa ruột tiêu úng 16 xã huyện Cẩm Khê giai đoạn II, sử dụng nguồn vốn JBIC30
 01-10-2008Quyết định số 2802/QĐ-UBND về việc Duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp các hồ huyện Cẩm khê, thuộc dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 200534
 01-10-2008Quyết định số 2803/QĐ-UBND về việc Duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tràn Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn - thuộc dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 200536
 01-10-2008Quyết định số 2804/QĐ-UBND về việc Duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng c ông trình: Cải tạo, nâng cấp đường Hương Lung – Tuy Lộc Cẩm Khê, sử dụng vốn JBIC38
 03-10-2008Quyết định số 2816/QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường huyện Thanh Sơn (Tỉnh lộ 316D - Tân Lập - Yên Lập - Yên Sơn), sử dụng nguồn vốn JBIC41
 03-10-2008Quyết định số 2817/QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Xuân An - Mỹ Lung, huyện Yên Lập, sử dụng nguồn vốn JBIC44
 03-10-2008Quyết định số 2834/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh: cụm di tích đình, chùa Mộ Chu Thượng, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì47
 06-10-2008Quyết định số 2837/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương48
 06-10-2008Quyết định số 2867/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Phú Thọ49
 08-10-2008Quyết định số 2872/QĐ-UBND v/v Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng thị trấn Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ (Dự án trình diễn của hợp phần SDU - Bộ Xây dựng: Lồng ghép quy hoạch XD và quy hoạch quản lý môi trường với sự tham gia của cộng đồng)51
 08-10-2008Quyết định số 2873/QĐ-UBND về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường 35m - Quốc lộ 2 với Trường tiểu học Phú Hộ đi kho KV2, thị xã Phú Thọ56
 09-10-2008Quyết định số 2883/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Đường trục chính từ trung tâm thị xã Phú Thọ với Quốc lộ 2 và Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và dịch vụ ven đường 35m, thị xã Phú Thọ59
 10-10-2008Quyết định số 2898/QĐ-UBND về việc duyệt Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bồng Lai61
 10-10-2008Quyết định số 2901/QĐ-UBND v/v phân bổ vốn đầu tư cho các công trình đê, kè chống sạt lở cấp bách vùng hạ du sau thủy điện Hòa Bình64
 10-10-2008Quyết định số 2903/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh giá các gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa, nâng cấp các hồ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ - thuộc Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 tỉnh Phú Thọ67
 15-10-2008Quyết định số 2923/QĐ-UBND về việc giao biên chế cho Ban Thi đua Khen thưởng trong tổng biên chế của Sở Nội vụ69
 15-10-2008Quyết định số 2926/QĐ-UBND về việc duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Đường vùng đồi huyện Hạ Hòa (tuyến Phụ Khánh - Hà Lương71
 16-10-2008Quyết định số 2936/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2005 – 201074
 16-10-2008Quyết định số 2941/QĐ-UBND v/v duyệt dự án đầu tư xây dựng mô hình rừng theo tiêu chuẩn Quốc gia quản lý rừng bền vững tại xã Yên Lương và Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 201577
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365