Công báo Số 26 + 27 Năm 2008

 Năm 2008  Số 26 + 27 Ngày 15 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thành phố Việt Trì
 30-07-2008Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND v/v quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Việt Trì năm 200720
 30-07-2008Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND v/v phân bổ vốn đầu tư xây dựng và điều chỉnh một số chỉ tiêu dự toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 200821
 30-07-2008Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND về việc đổi tên, đặt tên phố thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ26
 30-07-2008Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2015 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thành phố Việt Trì27
 30-07-2008Nghị quyết số 64/2008/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2004 - 2010 (thời kỳ 2008 - 2010) của phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì33
 30-07-2008Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2004 - 2010 (Thời kỳ 2008 - 2010) của phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì36
 30-07-2008Nghị quyết số 66/2008/NQ-HĐND v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất gia đoạn 2004 - 2010 (thời kỳ 2008 - 2010) của phường Thanh Miếu - thành phố Việt Trì40
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 31-07-2008Quyết định số 2130/2008/QĐ-UBND về ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn7
 12-08-2008Quyết định số 2277/2008/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh16
HĐND thị xã Phú Thọ
 01-08-2008Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND v/v đồng ý cho ông Phùng Đức Quang thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Phú Thọ khóa XVIII thị xã, nhiệm kỳ 2004 - 2009 vì lý do chuyển công tác về tỉnh44
 01-08-2008Nghị quyết số 64/2008/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 – 200945
 01-08-2008Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi Ngân sách địa phương năm 200746
HĐND huyện Cẩm Khê
 29-08-2008Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể xây dựng thị trấn Sông Thao đến năm 201548
 29-08-2008Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về quyết toán thu chi Ngân sách huyện Cẩm Khê năm 200750
HĐND huyện Lâm Thao
 24-08-2008Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND "V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2007"54
 24-08-2008Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND v/v Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 200856
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 01-08-2008Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Câu lạc bộ UNESCO tỉnh Phú Thọ thành Hội UNESCO tỉnh Phú Thọ, phê duyệt bản Điều lệ, công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội UNESCO tỉnh Phú Thọ58
 08-08-2008Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ68
 14-08-2008Quyết định số 2294/QĐ-UBND về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ71
 14-08-2008Quyết định số 2315/QĐ-UBND v/v Duyệt giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì74
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 05-08-2008Quyết định số 2155/QĐ-UBND v/v thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Phù Ninh76
 05-08-2008Quyết định số 2156/QĐ-UBND v/v thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Yên Lập78
 05-08-2008Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Hạ Hòa81
 05-08-2008Quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc xét tuyển và thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Việt Trì84
 05-08-2008Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn87
 05-08-2008Quyết định số 2160/QĐ-UBND v/v duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất tại địa bàn huyện Tân Sơn90
 06-08-2008Quyết định số 2197/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh92
 06-08-2008Quyết định số 2198/QĐ-UBND về việc thi tuyển viên chức giảng viên Trường Đại học Hùng Vương94
 06-08-2008Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng96
 06-08-2008Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Tân Sơn98
 06-08-2008Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc thi tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh101
 06-08-2008Quyết định số 2202/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Thanh Sơn103
 06-08-2008Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thanh Ba106
 06-08-2008Quyết định số 2205/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đoan Hùng110
 06-08-2008Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2004 - 2009114
 06-08-2008Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội115
 06-08-2008Quyết định số 2208/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng118
 08-08-2008Quyết định số 2242 /QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Sơn Tình, xã Sơn Tình huyện Cẩm Khê đạt chuẩn quốc gia giai đọan 2002 - 2005120
 08-08-2008Quyết định số 2243 /QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Tam Sơn, xã Tam Sơn huyện Cẩm Khê đạt chuẩn quốc gia giai đọan 2002 - 2005121
 08-08-2008Quyết định số 2244 /QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Văn Bán, xã Văn Bán huyện Cẩm Khê đạt chuẩn quốc gia giai đọan 2002 - 2005122
 08-08-2008Quyết định số 2245 /QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao đạt chuẩn quốc gia giai đọan 2002 - 2005123
 08-08-2008Quyết định số 2246 /QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Hợp Hải, xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao đạt chuẩn quốc gia giai đọan 2002 - 2005124
 08-08-2008Quyết định số 2247 /QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Thục Luyện, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn đạt chuẩn quốc gia giai đọan 2002 - 2005125
 08-08-2008Quyết định số 2248 /QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mẫu giáo Hiền Lương, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa đạt chuẩn quốc gia giai đọan 2002 - 2005126
 11-08-2008Quyết định số 2257/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008 – 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ127
 12-08-2008Quyết định số 2261/QĐ-UBND về việc trích ngân sách tỉnh 2.500 triệu đồng, tạm ứng kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ129
 12-08-2008Quyết định số 2273/QĐ-UBND về việc xét ruyển công chức Trường Cao đẳng Y tế130
 12-08-2008Quyết định số 2275/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2004 - 2009132
 12-08-2008Quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2004 - 2009133
 12-08-2008Quyết định số 2278/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ134
 14-08-2008Quyết định số 2303/QĐ-UBND về việc kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng136
 14-08-2008Quyết định số 2319/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND Thị xã Phú Thọ, nhiệm kỳ 2004 - 2009137
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365