Công báo Số 01 + 02 Năm 2008

 Năm 2008  Số 01 + 02 Ngày 3 tháng 1 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thị xã Phú Thọ
 03-01-2008Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20084
 03-01-2008Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phân bổ NSNN trên địa bàn thị xã năm 200811
 03-01-2008Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu năm 200814
 03-01-2008Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính thị xã Phú Thọ18
 03-01-2008Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thị xã Phú Thọ năm 200819
 03-01-2008Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến giai đoạn 2007 - 2015 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của thị xã Phú Thọ21
 03-01-2008Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Phú Thọ năm 200828
UBND huyện Tân Sơn
 08-01-2008Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành đến hết 31/12/2007 đã hết hiệu lực pháp luật và đang còn hiệu lực pháp luật32
 09-01-2008Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp, cơ chế điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương năm 200836
 09-01-2008Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 200847
 09-01-2008Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 200852
 09-01-2008Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 200858
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 03-01-2008Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 200864
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 11-01-2008Quyết định số 113/QĐ-UBND v/v Duyệt kế hoạch khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 200866
 14-01-2008Quyết định số 138/QĐ-UBND v/v Quy định giá thóc để áp dụng thu thuế nhà đất năm 200871
UBND huyện Yên Lập
 10-01-2008Chỉ thị số 02/CT-UBND về nhiệm vụ giữ gìn An ninh trật tự năm 200872
 11-01-2008Quyết định số 41/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 200875
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365