Công báo Số 18 Năm 2006

 Năm 2006  Số 18 Ngày 31 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thành phố Việt Trì
 14-12-2006Nghị quyết số 42/2006/ NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 20074
 14-12-2006Nghị quyết số 43/2006/ NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 200710
 14-12-2006Nghị quyết số 44/2006/ NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu ngân sách phường, xã năm 200713
 14-12-2006Nghị quyết số 45/2006/ NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND thành phố Việt Trì năm 200715
 14-12-2006Nghị quyết số 46/2006/ NQ-HĐND về việc xây dựng một số xã thành phường trong giai đoạn 2006 - 201018
 14-12-2006Nghị quyết số 47/2006/ NQ-HĐND đề nghị phân loại đơn vị hành chính phường, xã theo NĐ 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/200520
 14-12-2006Nghị quyết số 48/2006/ NQ-HĐND về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân (giai đoạn 2006 - 2010)21
HĐND thị xã Phú Thọ
 28-12-2006Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, phường26
 28-12-2006Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 200727
 28-12-2006Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2006 - 201035
 28-12-2006Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Phú Thọ đến năm 202039
HĐND huyện Cẩm Khê
 27-12-2006Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007NGHỊ47
 27-12-2006Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 201055
 27-12-2006Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện; năm 200762
 27-12-2006Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp HĐND, chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 200766
 27-12-2006Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2007 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ69
 27-12-2006Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn \72
UBND huyện Cẩm Khê
 11-12-2006Quyết định số 19/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô năm 2006 - 200773
HĐND huyện Thanh Ba
 29-12-2006Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 200775
 29-12-2006Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 200781
 29-12-2006Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về “Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở” giai đoạn 2006 - 201087
HĐND huyện Thanh Thủy
 28-12-2006Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 200790
 28-12-2006Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Thanh Thủy năm 200795
 28-12-2006Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND thông qua kết quả xét phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ98
 28-12-2006Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của huyện Thanh Thủy100
 28-12-2006Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình giám sát của Thường trực các ban HĐND huyện năm 2007103
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365