Công báo Số 14 + 15 Năm 2006

 Năm 2006  Số 14 + 15 Ngày 31 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 08-12-2006Nghị quyết số 81/2006/ NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20073
 08-12-2006Nghị quyết số 82/2006/ NQ-HĐND về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 201012
 08-12-2006Nghị quyết số 83/2006/ NQ-HĐND về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ năm 2007 - 201023
 08-12-2006Nghị quyết số 85/2006/NQ-UBND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 200535
 08-12-2006Nghị quyết số 86/2006/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 200736
 08-12-2006Nghị quyết số 88/2006/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 201040
 08-12-2006Nghị quyết số 89/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn45
 08-12-2006Nghị quyết số 90/2006/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án Phổ cập bậc trung học tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 201548
 08-12-2006Nghị quyết số 91/2006/NQ-HĐND quy định tạm thời mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập; mức thu học phí ở các trường, lớp Mầm non bán công, Trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ54
 08-12-2006Nghị quyết số 92/2006/ NQ-HĐND về danh mục , mức thu, tỷ lệ thu điều tiết các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ58
 08-12-2006Nghị quyết số 93/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Phú Thọ89
 08-12-2006Nghị quyết số 94/2006/NQ-HĐND về quy hoạch điều chỉnh phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 202096
 08-12-2006Nghị quyết số 95/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia huyện Thanh Sơn thành hai huyện103
 08-12-2006Nghị quyết số 96/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007106
 12-12-2006Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2007109
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365