Công báo Số 04 Năm 2006

 Năm 2006  Số 04 Ngày 30 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-04-2006Chỉ thị số 08/2006/CT- UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh4
 11-04-2006Quyết định số 1019/2006/QĐ-UBND v/v ban hành, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt, bão7
 11-04-2006Quyết định số 1024/2006/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá dịch vụ công ích đô thị10
HĐND huyện Hạ Hòa
 26-04-2006Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giai đoạn 2006 - 201023
 26-04-2006Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - hạ tầng xã hội giai đoạn 2006 - 201027
 26-04-2006Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2006 - 201034
 26-04-2006Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (giai đoạn 2006 – 2010)38
HĐND huyện Lâm Thao
 27-04-2006Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND v/v: Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lâm Thao, chuyển xã Hy Cương, Chu Hóa, Thanh Đình về thành phố Việt Trì theo Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ44
HĐND huyện Phù Ninh
 28-04-2006Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Ninh năm 2006 - 201046
 28-04-2006Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND v/v điều chỉnh địa giới hành chính để chuyển hai xã Hùng Lô, Kim Đức huyện Phù Ninh về thành phố Việt Trì quản lý49
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 25-04-2006Chỉ thị số 07/CT- UBND về việc tổ chức các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"51
 11-04-2006Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ53
 14-04-2006Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội các nhà doanh nghiệp trẻ59
 14-04-2006Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ và công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Phú Thọ61
 26-04-2006Quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội làng nghề xã Ngô Xá74
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 04-04-2006Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2004 - 200976
 05-04-2006Quyết định số 961/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 cho Dự án phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ, sử dụng vốn AFD77
 12-04-2006Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học – Công nghệ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2005 - 201083
 13-04-2006Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 201085
 19-04-2006Quyết định số 1111/QĐ-UBND v/v Duyệt mức trợ cước vận chuyển tiêu thụ sản phẩm chè búp tươi năm 200687
 19-04-2006Quyết định số 1112/QĐ-UBND v/v Duyệt mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá phục vụ miền núi năm 200688
UBND huyện Yên Lập
 24-04-2006Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 – 2010 huyện Yên Lập90
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365