Công báo Số 19 Năm 2006

 Năm 2006  Số 19 Ngày 31 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Đoan Hùng
 26-12-2006Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND huyện năm 20073
 26-12-2006Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2007 của huyện Đoan Hùng6
 26-12-2006Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách năm 200711
 26-12-2006Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn15
HĐND huyện Hạ Hòa
 21-12-2006Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 -200917
 21-12-2006Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 200718
 21-12-2006Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội năm 200722
 21-12-2006Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 200727
 21-12-2006Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn30
UBND huyện Hạ Hòa
 25-12-2006Quyết định số 3372/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 200731
 25-12-2006Quyết định số 3374/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 200738
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365