Công báo Số 05 + 06 Năm 2006

 Năm 2006  Số 05 + 06 Ngày 20 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 17-05-2006Nghị quyết số 57/2006/ NQ-HĐND về Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 20155
 17-05-2006Nghị quyết số 58/2006/ NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển công nghiệp 5 năm giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Phú Thọ13
 17-05-2006Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND về Điều chỉnh quy hoạch nông, lâm nghiệp - thuỷ sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2010, định hướng đến năm 202018
 17-05-2006Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp - thuỷ sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 201026
 17-05-2006Nghị quyết số 61/2006/ NQ-HĐND về Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 202036
 17-05-2006Nghị quyết số 62/2006/ NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 201048
 17-05-2006Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 202052
 17-05-2006Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 202056
 17-05-2006Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 202060
 17-05-2006Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 201067
 17-05-2006Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý, cai nghiện, chữa trị, dạy nghề cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010"73
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 09-05-2006Quyết định số 09/2006/CT- UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 200678
 16-05-2006Quyết định số 1332/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Phú Thọ82
 19-05-2006Quyết định số 1379/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá thu một phần viện phí85
 22-05-2006Quyết định số 10/2006/CT- UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006137
UBND huyện Cẩm Khê
 17-05-2006Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND v/v tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”140
HĐND huyện Thanh Ba
 26-05-2006Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND-KXVII phát triển giao thông giai đoạn 2006 – 2010142
 26-05-2006Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND-KXVII về phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề giai đoạn 2006 – 2010145
 26-05-2006Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND-KXVII về nhiệm vụ phát triển kinh tế ngành chăn nuôi giai đoạn 2006 – 2010148
 26-05-2006Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND-KXVII xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2006 – 2010151
UBND huyện Thanh Sơn
 09-05-2006Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy154
 09-05-2006Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về việc tăng cường an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chấn chỉnh các hoạt động vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ văn hóa156
 09-05-2006Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 49/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010157
UBND huyện Yên Lập
 18-05-2006Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND v/v tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp năm học 2005 – 2006 và tuyển sinh năm học 2006 - 2007159
 16-05-2006Quyết định số 450/2006/QĐ-UBND ban hành đề án về công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006 – 2010161
Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 16-05-2006Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2004 - 2009173
 22-05-2006Quyết định số 1403/QĐ-UBND v/v Quy định giá thóc để áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006174
 22-05-2006Quyết định số 1404/QĐ-UBND v/v duyệt đơn giá giống cây lâm nghiệp, phân NPK trồng rừng sản xuất và cây phân tán dự án 661 năm 2006175
UBND huyện Cẩm Khê
 19-05-2006Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc khắc phục sai phạm, tăng cường các biện pháp quản lý sử dụng đất theo Luật Đất đai177
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365