Công báo Số 03 Năm 2006

 Năm 2006  Số 03 Ngày 20 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 23-03-2006Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc UBND tỉnh4
 23-03-2006Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Hữu Điền5
 23-03-2006Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Ngô Đức Vượng6
 23-03-2006Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hôi đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-20097
 23-03-2006Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nhiệm kỳ 2004-20098
 23-03-2006Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004-20099
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 06-03-2006Quyết định số 614/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong xây dựng công trình tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ10
 16-03-2006Quyết định số 724/2006/QĐ-UBND v/v bãi bỏ các Quyết định về ưu đãi đầu tư của tỉnh Phú Thọ18
 29-03-2006Quyết định số 877/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất19
 29-03-2006Quyết định số 878/2006/QĐ-UBND ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất31
 29-03-2006Quyết định số 888 /2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Phú Thọ59
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 14-03-2006Chỉ thị số 03/CT- UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông60
 21-03-2006Chỉ thị số 04/CT- UBND về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy63
 24-03-2006Chỉ thị số 05/CT- UBND về việc phát động phong trào thi đua65
 27-03-2006Chỉ thị số 06/CT- UBND về việc diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tại huyện Cẩm Khê năm 200668
 30-03-2006Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc đổi tên Khu điều dưỡng thương binh 5 thành Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ70
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 14-03-2006Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2005 theo Nghị định số 129/NĐ-CP của Chính phủ, cho các đối tượng thuộc các huyện, thành, thị72
 30-03-2006Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo91
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365