Công báo Số 05 + 06 Năm 2010

 Năm 2010  Số 05 + 06 Ngày 20 tháng 1 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thị xã Phú Thọ
 31-12-2009Nghị quyết số 80/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20104
 31-12-2009Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Chi ngân sách địa phương Phương án phân bổ ngân sách Thị xã Phú Thọ năm 201011
 31-12-2009Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu năm 201027
 31-12-2009Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND về việc tán thành thông qua Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ33
 31-12-2009Nghị quyết số 84/2009/NQ-HĐND về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ là đô thị loại III35
HĐND huyện Cẩm Khê
 25-12-2009Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Dự toán chi Ngân sách huyện Cẩm Khê năm 201036
 25-12-2009Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ40
 25-12-2009Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 201044
HĐND huyện Lâm Thao
 24-12-2009Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 201054
 24-12-2009Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 201063
 24-12-2009Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND v/v Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế năm 201068
 24-12-2009Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị quyết số 07/2003/NQ-HĐ ngày 23/07/2003 của HĐND huyện "V/v Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội..."70
HĐND huyện Tân Sơn
 31-12-2009Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐNDTS về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 201077
 31-12-2009Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 201081
 31-12-2009Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 201591
HĐND huyện Thanh Ba
 31-12-2009Nghị quyết số 89/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 201099
 31-12-2009Nghị quyết số 91/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước Và chi ngân sách địa phương năm 2010105
UBND huyện Yên Lập
 07-12-2009Quyết định số 01/2009/CT-UBNDYL về nhiệm vụ giữ gìn An ninh trật tự năm 2010108
 07-12-2009Quyết định số 1492/2009/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Yên Lập111
HĐND huyện Yên Lập
 07-01-2010Nghị quyết số 72/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010119
 07-01-2010Nghị quyết số 73/2010/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2010126
 07-01-2010Nghị quyết số 74/2010/NQ-HĐND thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2010135
 07-01-2010Nghị quyết số 75/2010/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND xã, thị trấn ban hành trái thẩm quyền, chưa phù hợp với quy định của pháp luật138
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365