Công báo Số 26 + 27 Năm 2010

 Năm 2010  Số 26 + 27 Ngày 1 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 13-10-2010Quyết định số 3241/2010/QĐ-UBND bổ sung Khoản 3, Điều 21 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ5
 25-10-2010Quyết định số 3355/2010/QĐ-UBND về việc Quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010 - 20157
UBND huyện Hạ Hòa
 20-10-2010Quyết định số 2603/2010/QĐ-UBND v/v ban hành "Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Khu di tích; quản lý, sử dụng nguồn công đức tại Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ"10
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 20-10-2010Quyết định số 3307/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn đến năm 202515
 22-10-2010Quyết định số 3338/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 202027
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 01-10-2010Quyết định số 3097/QĐ-UBND v/v phê duyệt bổ sung diện tích tưới, tiêu miễn thu thủy lợi phí và kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí năm 201048
 01-10-2010Quyết định số 3098/QĐ-UBND v/v cấp hỗ trợ kinh phí thu hồi tạm ứng cho các huyện, thành, thị, để triển khai chống hạn năm 201050
 01-10-2010Quyết định số 3101/QĐ-UBND v/v cấp hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị để triển khai chống hạn năm 201052
 08-10-2010Quyết định số 3201/QĐ-UBND v/v miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, nhiệm kỳ 2004 - 201153
 08-10-2010Quyết định số 3202/QĐ-UBND về việc thi tuyển và xét tuyển viên chức Sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế55
 11-10-2010Quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, nhiệm kỳ 2004 - 201164
 11-10-2010Quyết định số 3217/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Yên Lập, nhiệm kỳ 2004 - 201165
 13-10-2010Quyết định số 3219/QĐ-UBND v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2004 - 201167
 13-10-2010Quyết định số 3238/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ69
 13-10-2010Quyết định số 3268/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2004 - 201170
 18-10-2010Quyết định số 3273/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2004 - 201172
 18-10-2010Quyết định số 3286/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2004 - 201174
 18-10-2010Thông báo số 82/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại buổi kiểm tra thực địa mô hình trồng trình diễn cây cao su tại Xí nghiệp Chè Vạn Thắng76
 20-10-2010Quyết định số 3300/QĐ-UBND v/v phân bổ 7.264.757.000 đồng để thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 200978
 20-10-2010Thông báo số 83/TB-UBND ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải tại hội nghị Thường trực UBND tỉnh về việc sắp xếp lại bộ máy của đơn vị quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước79
 25-10-2010Chỉ thị số 16/CT-UBND v /v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2010 - 201181
 25-10-2010Quyết định số 3356/QĐ-UBND về mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ84
 25-10-2010Quyết định số 3365/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh giá thu một phần viện phí87
 26-10-2010Thông báo số 86/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải về việc thực hiện dự án năng lượng thôn II89
 26-10-2010Thông báo số 87/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh tại buổi làm việc với huyện Thanh Sơn92
 26-10-2010Thông báo số 89/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh tại buổi làm việc với huyện Hạ Hòa96
 26-10-2010Thông báo số 90/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh tại buổi làm việc với thị xã Phú Thọ100
 27-10-2010Quyết định số 3428/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ102
 28-10-2010Quyết định số 3434/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình nông nghiệp trọng điểm tỉnh Phú Thọ103
 28-10-2010Quyết định số 3435/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm tỉnh Phú Thọ105
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365