Công báo Số 16 + 17 Năm 2012

 Năm 2012  Số 16 + 17 Ngày 5 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 25-07-2012Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế công chức năm 20134
 25-07-2012Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 20136
 25-07-2012Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 20138
 25-07-2012Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Phú Thọ10
 25-07-2012Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội các xã đặc biệt khó khăn19
 25-07-2012Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí chi trả lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn24
 25-07-2012Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộ tỉnh Phú Thọ quản lý26
 25-07-2012Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ63
 25-07-2012Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ66
 25-07-2012Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh70
 25-07-2012Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức tiền ăn đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và mức tiền ăn, tiền bồi dưỡng cho các thành viên tham gia tổ chức các giải thi đấu thể thao của tỉnh Phú Thọ72
 25-07-2012Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về việc Quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm và mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ76
 25-07-2012Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc thành lập phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ78
 25-07-2012Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về việc dừng thực hiện Nghị quyết số 90/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án Phổ cập bậc trung học tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 201580
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 27-07-2012Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy định giá làm căn cứ tính lệ phí tr¬ước bạ đối với xe máy HA 08 Super Dream trên địa bàn tỉnh Phú Thọ81
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 18-07-2012Thông báo số 60/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc về hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Lô83
 25-07-2012Thông báo số 62/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Th¬ường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại hội nghị triển khai dự án: Nâng cao hiệu quả năng l¬ượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức89
 03-08-2012Chỉ thị số 25/CT-UBND cHỈ THỊ Về tăng c¬ường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ92
 03-08-2012Thông báo số 65/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Kế San về việc giải quyết những v¬ướng mắc trong việc giao đất và triển khai thực hiện dự án đầu tư¬ xây dựng công trình Trung tâm dạy nghề Sông Đà - Thanh Thủy96
 06-08-2012Thông báo số 66/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San, Trư¬ởng Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh tại Hội nghị về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi98
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365