Công báo Số 01 + 02 Năm 2012

 Năm 2012  Số 01 + 02 Ngày 3 tháng 1 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 12-12-2011Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20124
 12-12-2011Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND v/v phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 200910
 12-12-2011Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 201012
 12-12-2011Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 201514
 12-12-2011Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 201519
 12-12-2011Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 201222
 12-12-2011Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 201226
 12-12-2011Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ30
 12-12-2011Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201232
 12-12-2011Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201237
 12-12-2011Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2011 - 201540
 12-12-2011Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ47
 12-12-2011Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 202055
 12-12-2011Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 201565
 12-12-2011Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về Quy định mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông cơ sở69
 12-12-2011Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND quy định mức thu học phí các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý71
 12-12-2011Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 203075
 12-12-2011Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 202084
 12-12-2011Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 203094
 12-12-2011Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án công nhận thành phố Việt Trì là đô thị loại I trực thuộc tỉnh102
 12-12-2011Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND về Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ106
 12-12-2011Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND về việc Quy định một số chế độ chi hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 - 2016108
 12-12-2011Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với ông Nguyễn Văn Chinh115
 12-12-2011Nghị quyết số : 45/2011/NQ-HĐND phê chuẩn việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập và Tân Sơn116
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365