Công báo Số 07 Năm 2012

 Năm 2012  Số 07 Ngày 15 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 28-02-2012Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đến năm 20203
 02-03-2012Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh17
 02-03-2012Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc bổ sung Khoản 10 Điều 7 Bản quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh18
 08-03-2012Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ20
 13-03-2012Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ22
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 05-03-2012Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 201230
 15-03-2012Kế hoạch số 864/KH-UBND chương trình hành động số 14/CTr/TU ngày 09/01/2012 của Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 203044
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 24-02-2012Thông báo số 16/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với Trường Đại học Hùng Vương53
 02-03-2012Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ58
 08-03-2012Chỉ thị số 20/CT-UBND v/v tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh62
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365