Công báo Số 22 Năm 2012

 Năm 2012  Số 22 Ngày 22 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 14-12-2012Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 20134
 14-12-2012Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 201014
 14-12-2012Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 201116
 14-12-2012Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010; Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 201518
 14-12-2012Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ21
 14-12-2012Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh29
 14-12-2012Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 201331
 14-12-2012Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 201336
 14-12-2012Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ40
 14-12-2012Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201342
 14-12-2012Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201347
 14-12-2012Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ50
 14-12-2012Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Phú Thọ53
 14-12-2012Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 203055
 14-12-2012Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 202063
 14-12-2012Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng, mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ68
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 11-12-2012Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-201671
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365