Công báo Số 08 Năm 2013

 Năm 2013  Số 08 Ngày 26 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 28-06-2013Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ6
 28-06-2013Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ12
 28-06-2013Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ20
 28-06-2013Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ27
 28-06-2013Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ36
 28-06-2013Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ40
 28-06-2013Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ43
 28-06-2013Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ46
 28-06-2013Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ50
 28-06-2013Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ53
 28-06-2013Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ57
 28-06-2013Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ62
 28-06-2013Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ64
 28-06-2013Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ68
 28-06-2013Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ72
 28-06-2013Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ76
 28-06-2013Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ80
 28-06-2013Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ83
 28-06-2013Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN tỉnh Phú Thọ90
 28-06-2013Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ97
HĐND huyện Đoan Hùng
 25-07-2013Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện100
 25-07-2013Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016102
 25-07-2013Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016103
 25-07-2013Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ xung thành viên Ban Kinh tế-xã hội, HĐND huyện khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016104
 25-07-2013Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ xung Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016106
 25-07-2013Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND xÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND BẦU107
 25-07-2013Nghị quyết số 44/2013/ NQ-HĐND về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến năm 2015110
 25-07-2013Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Huyện Đoan Hùng năm 2012118
HĐND huyện Phù Ninh
 24-07-2013Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2012 – 2020121
HĐND huyện Thanh Ba
 17-07-2013Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016125
 17-07-2013Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu127
 17-07-2013Nghị quyết số 30/2013/ NQ - HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012130
 17-07-2013Nghị quyết số 31/2013/NQ - HĐND về xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2013- 2020132
Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 06-08-2013Chỉ thị số 08/CT-UBND v/v tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ138
 25-07-2013Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2011 - 2016142
 29-07-2013Quyết định số 1890/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú thọ, nhiệm kỳ 2011 - 2016143
 01-08-2013Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016145
 06-08-2013Quyết định số 1953/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2013 đã hết hiệu lực pháp luật147
 06-08-2013Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ151
 06-08-2013Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ154
 07-08-2013Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc: Bổ nhiệm Giám định viên Tư pháp157
 19-08-2013Quyết định số 2076/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016159
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365