Công báo Số 07 Năm 2013

 Năm 2013  Số 07 Ngày 26 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 15-07-2013Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Phú Thọ5
 15-07-2013Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND quy định mức thu phí và tỷ lệ (%) phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô được để lại cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ11
 15-07-2013Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm học 2013 - 201414
 15-07-2013Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư16
 15-07-2013Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thu, quản lý, sử dụng một số loại quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện và một số khoản huy động các tổ chức, nhân dân đóng góp hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ18
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 28-06-2013Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ22
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 15-07-2013Nghị quyết số 07/NQ-HĐND miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đức Thiện31
 15-07-2013Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-201633
 15-07-2013Nghị quyết số 10/NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế công chức năm 201435
 15-07-2013Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 201438
 15-07-2013Nghị quyết số 12/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2013 đối với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 201441
 15-07-2013Nghị quyết số 13/NQ-HĐND thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ44
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 17-07-2013Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ46
 12-07-2013Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý III năm 201350
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 14-06-2013Quyết định số 1485/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ52
 14-06-2013Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ53
 14-06-2013Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ54
 24-06-2013Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với cán bộ, công chức55
 25-06-2013Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ57
 25-06-2013Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ59
 27-06-2013Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ61
 27-06-2013Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ63
 05-07-2013Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 201465
 05-07-2013Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức74
 08-07-2013Quyết định số 1689/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 201676
 15-07-2013Quyết định số 1764/QĐ-UBND v/v duyệt điều chỉnh, bổ sung diện tích cấp bù, miễn thủy lợi phí cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh năm 201278
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365