Công báo Số 09 Năm 2013

 Năm 2013  Số 09 Ngày 10 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 05-09-2013Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND v/v quy định cụ thể một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.4
 17-09-2013Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa9
 26-09-2013Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND v/v ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng lún, sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba11
UBND huyện Yên Lập
 01-07-2013Quyết định số 651/2013/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Yên Lập15
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 09-09-2013Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ18
 25-09-2013Quyết định số 2398/QĐ-UBND v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 10 nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 29-08-2013Chỉ thị số 09/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 201423
 19-09-2013Chỉ thị số 10/CT-UBND về triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã30
 22-08-2013Quyết định số 2106/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ34
 28-08-2013Quyết định số 2164/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ36
 28-08-2013Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ48
 29-08-2013Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2011 - 201652
 18-09-2013Quyết định số 2334/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất tỉnh Phú Thọ54
 24-09-2013Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc điều động công tác, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ56
 25-09-2013Quyết định số 2396/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ58
 27-09-2013Quyết định số 2430/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2011 - 201660
 27-09-2013Quyết định số 2431/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ62
 27-09-2013Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ64
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365