Công báo Số 01 Năm 2013

 Năm 2013  Số 01 Ngày 15 tháng 1 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Phù Ninh
 21-12-2012Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20134
HĐND huyện Yên Lập
 27-12-2012Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND v/v nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập năm 201312
 27-12-2012Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về dự toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 201320
 27-12-2012Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 201324
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 24-12-2012Quyết định số 3537/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình làm việc của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 201328
 28-12-2012Quyết định số 3649/QĐ-UBND v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 15 nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ/TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ40
 28-12-2012Quyết định số 3650/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2012 - 202044
 28-12-2012Quyết định số 3651/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 203078
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 03-01-2013Thông báo số 01/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ tại Hội thảo về “Kiểm soát mức sinh và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” ngày 27/12/201286
 04-01-2013Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ89
 05-01-2013Thông báo số 02/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ90
 10-01-2013Thông báo số 03/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Thao về tiến độ, kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)95
 11-01-2013Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ quản lý doanh nghiệp97
 11-01-2013Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 201698
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365