Công báo Số 12 Năm 2013

 Năm 2013  Số 12 Ngày 20 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 13-12-2013Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 20144
 13-12-2013Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 201115
 13-12-2013Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 201217
 13-12-2013Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh19
 13-12-2013Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 201525
 13-12-2013Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ27
 13-12-2013Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ30
 13-12-2013Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010; Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 201534
 13-12-2013Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường, phố và ngân hàng tên để sử dụng vào việc đặt tên đường, phố của thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ38
 13-12-2013Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án nâng cấp thị xã Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Phú Thọ vào năm 201649
 13-12-2013Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 201654
 13-12-2013Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt giai đoạn 2011 – 201558
 13-12-2013Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định mức thu học phí các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý69
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 09-12-2013Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ71
UBND huyện Hạ Hòa
 04-12-2013Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo79
 12-12-2013Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Hạ Hòa85
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
 13-12-2013Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201491
 13-12-2013Nghị quyết số 15/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201496
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 13-12-2013Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.99
 04-12-2013Quyết định số 3123/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ104
 04-12-2013Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2011 - 2016106
 13-12-2013Quyết định số 3212/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ108
 13-12-2013Quyết định số 3213/QĐ-UBND về việc kiêm nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ110
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365