Công báo Số 01 + 02 Năm 2009

 Năm 2009  Số 01 + 02 Ngày 15 tháng 1 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 13-01-2009Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND về thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ5
 15-01-2009Quyết định số 129/2009/QĐ-UBND về việc quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ7
HĐND thị xã Phú Thọ
 05-01-2009Nghị quyết số 68/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 200910
 05-01-2009Nghị quyết số 69/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; Chi ngân sách địa phương Phân bổ NSNN trên địa bàn thị xã năm 200918
 05-01-2009Nghị quyết số 70/2009/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu 200929
 05-01-2009Nghị quyết số 71/2009/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Phú Thọ năm 200934
 05-01-2009Nghị quyết số 73/2009/NQ-HĐND v/v cho ông Lê Văn Trang thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2004-201138
 05-01-2009Nghị quyết số 74/2009/NQ-HĐND v/v dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thị xã Phú Thọ năm 200939
 05-01-2009Nghị quyết số 75/2009/NQ-HĐND v/v thông qua quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Phú Thọ41
HĐND huyện Cẩm Khê
 25-12-2008Nghị quyết số 9/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 200942
 25-12-2008Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán chi ngân sách huyện Cẩm Khê năm 200953
 25-12-2008Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 200957
 25-12-2008Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 201061
 25-12-2008Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về chương trình tiếp tục đẩy mạnh chương trình phát triển thủy sản huyện Cẩm Khê đến năm 201064
 25-12-2008Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt: Kế hoạch sử dụng đất năm 2009 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ68
HĐND huyện Hạ Hòa
 25-12-2008Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 200972
 25-12-2008Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND v/v Phân bổ quỹ xây dựng trường học thu được năm 2008 còn lại và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 48/2007/NQ - HĐND - KXVII của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII80
UBND huyện Hạ Hòa
 25-12-2008Quyết định số 5766/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 200991
 25-12-2008Quyết định số 5767/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách năm 200996
HĐND huyện Tân Sơn
 30-12-2008Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009109
 30-12-2008Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 2010114
UBND huyện Yên Lập
 02-01-2009Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự năm 2009117
HĐND huyện Yên Lập
 05-01-2009Nghị quyết số 63/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009120
 05-01-2009Nghị quyết số 64/2009/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2009126
 05-01-2009Nghị quyết số 65/2009/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dựng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 3 năm (giai đoạn 2008-2010) của huyện Yên Lập129
 05-01-2009Nghị quyết số 66/2009/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 2009132
 05-01-2009Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND ban hành chương trình giám sát của hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 2009135
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-01-2009Quyết định số 33/QĐ-UBND v/v duyệt đơn giá để tính tiền thuê đất của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Phú Thọ137
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 08-01-2009Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Hương Lung, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê đạt chuẩn quốc gia (mức độ I)138
 08-01-2009Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Phương Trung, xã Phương Trung, huyện Đoan Hùng đạt chuẩn quốc gia (mức độ I)139
 09-01-2009Quyết định số 54/QĐ-UBND v/v duyệt phân bổ 30 tỷ đồng từ nguồn vốn tạm ứng (vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010) để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ chức nước140
 12-01-2009Quyết định số 71/QĐ-UBND v/v Quy định giá thóc để áp dụng thu thuế nhà đất 2009142
 12-01-2009Quyết định số 78/QĐ-UBND v/v Phê duyệt nội dung văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Việt Trì do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ143
 13-01-2009Quyết định số 81/QĐ-UBND v/v Phê duyệt đề cương chi tiết, dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020146
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365