Công báo Số 04 + 05 Năm 2009

 Năm 2009  Số 04 + 05 Ngày 15 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 17-02-2009Quyết định số 325/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư5
 19-02-2009Quyết định số 347/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo7
 19-02-2009Quyết định số 348/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ13
 25-02-2009Quyết định số 417/2009/QĐ-UBND về thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ20
 25-02-2009Quyết định số 419/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ30
 05-03-2009Quyết định số 04/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ35
UBND thị xã Phú Thọ
 23-03-2009Quyết định số 198/2009/QĐ-UBND v/v ban hành quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Phú Thọ ,tỉnh Phú Thọ38
UBND huyện Yên Lập
 04-03-2009Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND v/v tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường và chỉ đạo xây dựng đề án bảo vệ môi trường trên điạ bàn huyện57
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 23-02-2009Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 200959
 23-02-2009Quyết định số 381/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ64
 23-02-2009Quyết định số 382/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ72
 26-02-2009Quyết định số 423/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 3 năm (2008 - 2010) của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ79
 26-02-2009Quyết định số 424/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 3 năm (2008 - 2010) của huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ85
 26-02-2009Quyết định số 425/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 3 năm (2008 - 2010) của huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ93
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 19-02-2009Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp sở, UBND cấp huyện102
 23-02-2009Quyết định số 364/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ104
 23-02-2009Quyết định số 392/QĐ-UBND v/v công bố dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn xã Xuân Huy, thuộc huyện Lâm Thao107
 24-02-2009Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc công nhận xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2001 - 2010108
 24-02-2009Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc công nhận các xã: Tinh Nhuệ, Lương Nha, Yên Lãng, Hương Cần, Văn Miếu, Võ Miếu, Địch Quả và thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2001 - 2010109
 25-02-2009Quyết định số 404/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010110
 05-03-2009Quyết định số 508/QĐ-UBND v/v điều động và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám Đốc Sở kế hoạch và đầu tư112
 05-03-2009Quyết định số 509/QĐ-UBND v\v tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám Đốc sở Khoa học và Công Nghệ113
 09-03-2009Quyết định số 521/QĐ-UBND v/v thành lập chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ114
 09-03-2009Quyết định số 538/QĐ-UBNDƯ v/v miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba ,nhiệm kì 2004-2009117
 10-03-2009Quyết định số 549/QĐ-UBND v/v phân bổ 100 tỷ đồng từ nguồn tạm ứng ,vốn trái phiếu chính phủ năm 2009 để xử lý các dự án thủy lợi cấp bách vùng đồng bằng sông Hồng119
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365