Công báo Số 23 + 24 Năm 2009

 Năm 2009  Số 23 + 24 Ngày 20 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 03-11-2009Quyết định số 3646/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng6
 11-11-2009Quyết định số 3824/2009/QĐ-UBND v/v Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ16
 17-11-2009Quyết định số 3878/2009/QĐ-UBND v/v ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn20
 18-11-2009Quyết định số 3900/2009/QĐ-UBND v/v ban hành quy định về kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao30
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 17-11-2009Quyết định số 3877/QĐ-UBND v/v quy định mức hỗ trợ phụ cấp trách nhiệm cho chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã nơi thực hiện thí điểm35
 18-11-2009Quyết định số 3883/QĐ-UBND v/v ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ36
 18-11-2009Quyết định số 3901/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng Quản lý Quỹ tu bổ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 20-11-2009Chỉ thị số 17/CT-UBND v/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2009 - 201048
 20-11-2009Chỉ thị số 18/CT-UBND v/v tăng cường chỉ đạo đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 2009 - 201050
 02-11-2009Quyết định số 3638/QĐ-BCĐ v/v phân công thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh chỉ đạo, phụ trách địa bàn53
 03-11-2009Quyết định số 3669/QĐ-UBND v/v ban hành quy chế thực hiện thí điểm cơ chế giữa một cửa liên thông UBND cấp huyện với UBND cấp xã trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất55
 09-11-2009Quyết định số 3730/QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung ph¬ương án bồi th¬ường, hỗ trợ và tái định c¬ư xây dựng công trình: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km0 - Km60 (từ xã Hiền L¬ương, huyện Hạ Hoà đến ngã tư¬ Cổ Tiết, huyện Tam Nông) đoạn thuộc xã Phương Xá, xã Phùng Xá, huyện Cẩm Khê84
 09-11-2009Quyết định số 3731/QĐ-UBND v/v duyệt ph¬ương án bồi th¬ường, hỗ trợ và tái định cư¬ xây dựng công trình: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km0 - Km60 (từ xã Hiền L¬ương, huyện Hạ Hoà đến ngã t¬ư Cổ Tiết, huyện Tam Nông) địa bàn các xã: Tứ Mỹ, Xuân Quang, Văn Lương, Cổ Tiết - huyện Tam Nông86
 09-11-2009Quyết định số 3732/QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi th¬ường, hỗ trợ và tái định c¬ư xây dựng công trình: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đ¬ường giao thông đoạn Km0 - Km60 (Từ xã Hiền L¬ương, huyện Hạ Hoà đến ngã t¬ư Cổ Tiết, huyện Tam Nông) địa bàn các xã: Điêu L¬ương, Tình Cương, Phú Lạc, Yên Tập - huyện Cẩm Khê (đợt 2)88
 09-11-2009Quyết định số 3737/QĐ-UBND v/v duyệt phương án bồi th¬ường, hỗ trợ và tái định c¬ư xây dựng công trình: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đ¬ường giao thông đoạn Km0 - Km60 (Từ xã Hiền L¬ương, huyện Hạ Hoà đến ngã t¬ư Cổ Tiết, huyện Tam Nông) tại địa bàn thị trấn Sông Thao - huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ90
 10-11-2009Quyết định số 3760/QĐ-UBND về việc công nhận Tr¬ường Mầm non Vân Phú, xã Vân Phú, thành phố Việt Trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 192
 10-11-2009Quyết định số 3761/QĐ-UBND về việc công nhận Tr¬ường Mầm non ấm Hạ, xã ấm Hạ huyện Hạ Hoà đạt chuẩn quốc gia mức độ 193
 10-11-2009Quyết định số 3762/QĐ-UBND về việc công nhận Tr¬ường Mầm non thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đạt chuẩn quốc gia mức độ 194
 11-11-2009Quyết định số 3821/QĐ-UBND v/v duyệt mức hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên y tế tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn95
 11-11-2009Quyết định số 3825/QĐ-UBND v/v Phê chuẩn Điều lệ Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Phú Thọ96
 12-11-2009Quyết định số 3831/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đồi Ma Cầu, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao - Thuộc tiểu dự án: giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)121
 12-11-2009Quyết định số 3839/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1), thuộc địa bàn xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì (bổ sung đợt 02, gồm: bổ sung chênh lệch và giá đất nông nghiệp của năm 2008 so với năm 2009 và kinh phí hỗ trợ)123
 13-11-2009Quyết định số 3845/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: điều chỉnh tuyến QL32C đoạn tránh qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thuộc địa bàn thành phố Việt Trì (đợt 02)125
 13-11-2009Quyết định số 3851/QĐ-UBND v/v công bố dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn xã Ngọc Lập - huyện Yên Lập127
 16-11-2009Quyết định số 3860/QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km0 - Km60 (từ xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa đến ngã tư Cổ Tiết, huyên Tam Nông) hạng mục: Bồi thường di chuyển đường điện 35KV + trạm biến áp 35/0,4KV và đường dây 0,4KV tại xã Bằng Giã - huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ128
 16-11-2009Quyết định số 3861/QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km0 - Km60 (Từ xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà đến ngã tư Cổ Tiết, huyện Tam Nông) hạng mục: Bồi thường di chuyển đường điện 0,4KV tại các xã: Động Lâm, Lâm Lợi - huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ130
 16-11-2009Quyết định số 3862/QĐ-UBND v/v duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km0 - Km60 (từ xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà đến ngã tư Cổ Tiết, huyện Tam Nông) hạng mục: Bồi thường di chuyển đường điện 0,4KV tại các xã: Hiền Lương, Xuân áng, Chuế Lưu - huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ132
 16-11-2009Quyết định số 3871/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn134
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365