Công báo Số 17 + 18 Năm 2009

 Năm 2009  Số 17 + 18 Ngày 20 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 10-09-2009Quyết định số 2639/2009/QĐ-UBND v/v ban hành quy định tiêu chuẩn, ngành đào tạo, chế độ và quy chế quản lý đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ đến năm 20204
 10-09-2009Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác16
 10-09-2009Quyết định số 2641/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học20
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 31-08-2009Quyết định số 2507/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Trạm y tế, Trường mầm non, Nhà văn hóa phố Thi Đua và chia lô đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tổ 37, phố Thi Đua, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì25
 01-09-2009Quyết định số 2509/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng28
 01-09-2009Quyết định số 2520/QĐ-UBND về một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên trọng tài và công tác tổ chức các giải thể thao29
 07-09-2009Quyết định số 2564/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ37
 08-09-2009Quyết định số 2575/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 - 201539
 11-09-2009Quyết định số 2653/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Dược học tỉnh Phú Thọ57
 16-09-2009Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc bổ sung Cụm công nghiệp Thanh Minh - thị xã Phú Thọ vào hệ thống khu, cụm khu công nghiệp - TTCN giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 của tỉnh Phú Thọ58
 16-09-2009Quyết định số 2736/QĐ-UBND v/v Ban hành Đề án sửa đổi, bổ sung Đề án Tổ chức quản lý, cai nghiện chữa trị, dạy nghề cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 201060
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 10-09-2009Quyết định số 2642/QĐ-UBND v/v ban hành danh mục các ngành thuộc các trường đại học cần tuyển dụng theo chế độ thu hút năm 2009 - 201070
 11-09-2009Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc duyệt danh sách bổ sung các cơ sở công ích gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ72
 11-09-2009Quyết định số 2656/QĐ-UBND v/v chấp thuận dự án đầu tư Khu Du lịch Xuân Sơn - Đền Hùng77
 15-09-2009Quyết định số 2701/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học & Công nghệ thuộc Sở Khoa học & Công nghệ Phú Thọ82
 16-09-2009Quyết định số 2723/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Hùng Vương lần thứ VI - năm 2010 và Giải thưởng 5 năm về văn học - nghệ thuật (2005 - 2010)84
 16-09-2009Quyết định số 2725/QĐ-UBND giao biên chế cho các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn năm 201089
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365